tetrahedron

Name:


Abbreviation:


Vertexes:


Faces:


Edges:


Volume *:


* tetravolumes